Route Map

Subway & Train Route

Bus Route

Hakata – Kyudai Kogakubu-mae (Nishitetsu Bus)

For more Details:Time ScheduleKyudai Gakkentoshi – Kyudai Kogakubu-mae (Showa Bus)

For more Details:Time ScheduleHakata – Ryugakusei kaikan-mae (Nishitetsu Bus)

For more Details:Time ScheduleHakata Port International Terminal – Tenjin (Nishitetsu Bus)

For more Details:Time ScheduleHakata Port International Terminal – Hakata (Nishitetsu Bus)

For more Details:Time Schedule